เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการปฏิบัติธรรมอบรมกรรมฐานเพื่อถวายเป็นพระกุศล แด่เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 96 พรรษา รวม 5 วัน) ณ พระอุโบสถ วัดชูจิตธรราราม พระอารามหลวง อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ลงทะเบียน เวลา 12.00 น.

เวลา 18.00 น. บรรยายธรรมเรื่อง “อานิสงส์การปฏิบัติกรรมฐาน” โดย พระครูภาวนาธรรมธารี,ดร. วัดป่ามะไฟ จ.ปราจีนบุรี