เวลา 06.00-08.00 น.

ทำวัตรเช้า

เดินจงกรม

ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง

ภาคบ่าย เวลา 13.00-14.30 น.

แสดงพระธรรมเทศนาโดย พระราชวัชรญาณรังษี (พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต) ประธานสงฆ์แห่งสำนักปฏิบัติแสงธรรมส่อง