เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2566 พระเดชพระคุณ พระกิตติสารสุธี (เชิดชัย สีลสมฺปนฺโน, ป.ธ.๗, ศน.บ., M.A., Ph.D.) รองอธิการบดี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ประจำปี 2566 เข้ารับประทานปริญญาบัตร ดุษฎีบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ในภาคบ่าย เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

พระกิตติสารสุธี รองอธิการบดี

บรรยากาศพิธีประสาทปริญญา เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2566 (รอบนอก)

บรรยากาศพิธีประสาทปริญญา ในภาพรวม