เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีคณาจารย์ผู้มีรายชื่อ เป็นกรรมการควบคุมการสอบธรรมสนามหลวง ณ วัดป่าทรงคุณ ต.ดงพระราม จ.ปราจีนบุรี