เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย นำโดย พระกิตติสารสุธี รองอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุม ทำข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องระบบการเรียนการสอนออนไลน์ กับ คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จ.พระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่ เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

พระกิตติสารสุธี รองอธิการบดี
พระครูวิภัชธรรมวิจิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์
พระครูพิศิษฏ์ธรรมนิเทศ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
ผศ.ดร. สำราญ ศรีคำมูล ผู้ช่วยอธิการบดี
อาจารย์ สนิท วงปล้องหิรัญ หัวหน้าฝ่ายการจัดการศึกษา
อาจารย์ อาทิตย์ ชูชัย อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการปกครอง

โดยมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมประชุม มีรายนามดังต่อไปนี้
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
2.อาจารย์พงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ รองอธิการบดี
3.ดร.อนุรักษ์ เมฆพะโยม รองอธิการบดี
4.ดร.เอกชัย เนาวนิช ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ