เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา “วันมาฆบูชา” ประจำปี 2564 ณ บริเวณสวนหย่อม หน้าอาคาร 80 ปีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ มีกิจกรรมตามลำดับดังนี้

 • คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา พร้อมกันบริเวณสวนหย่อม ด้านหน้าอาคาร 80 ปี สมเด็จพระพุทธชินวงศ์
 • พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เดินทางถึงบริเวณงานพิธี
 • พระกิตติสารสุธี รองอธิการบดี ประธานในพิธี จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
 • พิธีกร อาราธนาศีล
 • พระสงฆ์ให้ศีล และอนุโมทนากถา
 • พระสงฆ์ 9 รูป ออกรับบิณฑบาต
 • คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา รวมกันเจริญพระพุทธมนต์ นั่งสมาธิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
 • พระกิตติสารสุธี รองอธิการบดี กล่าวถึงความสำคัญของวันมาฆบูชา
 • พิธีมอบทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาเรียนดีและบำเพ็ญประโยชน์
 • ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ-สามเณร
 • เป็นเสร็จพิธี
พระกิตติสารสุธี รองอธิการบดี ประธานในพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย