เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2564 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระเดชพระคุณ พระรัชมงคลวัฒน์(สมคิด ภูริสฺสมเถร) ณ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร