เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยงานวิทยาลัยศาสนศาสตร์ จัดประชุมแบบออนไลน์สำหรับบุคลากรเพื่อติดตามการรับสมัครนักศึกษาใหม่และกิจการอื่นๆ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ทั้งหมด 22 รูป/คน เวลา 13.00-16.40 น.

พระกิตติสารสุธี รองอธิการบดี ประธานในการประชุม
พระครูวิภัชธรรมวิจิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์
ผศ.ดร.สำราญ ศรีคำมูล ผู้ช่วยอธิการดี