เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จัดประชุมบุคลากรในรูปแบบออนไซต์และในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ การปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานของบุคลากร การปรับปรุงอาคารพี่พักอาศัยสำหรับนักศึกษา และอื่นๆ โดบมี พระกิตติสารสุธี รองอธิการบดี เป็นองค์ประธานในการประชุม ผศ.ดร.สำราญ ศรีคำมูล ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นเลขานุการในการประชุม และดำเนินการประชุม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ 32 รูป/คน

พระกิตติสารสุธี รองอธิการบดี