เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย เตรียมความพร้อมการปฐมนิเทศนักศึกษาออนไลน์ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ ลำดับขั้นตอนการดำเนินการในหัวข้อต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้ Google Meet โดยมีพระครูวิภัชธรรมวิจิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ เป็นองค์ประธานในการประชุม