เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรม ประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา “วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป โดยมีผู้ลงทะเบียน จำนวน 104 รูป/คน มีกำหนดการดังนี้

เวลา 13.00 น.        – ลงทะเบียนออนไลน์
                                – ผศ.ดร.สำราญ  ศรีคำมูล ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวถวายพระพรชัยมงคล นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พร้อมร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา  
– ร่วมลงนามถวายพระพร
                               – เป็นเสร็จพิธี