เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันอาสาฬหาบูชา (ออนไลน์) ผ่านระบบ Google Meet มีผู้ลงทะเบียนและเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านระบบออนไลน์โดยรวม 111 รูป/คน มีกิจกรรมตามลำดับดังนี้

เวลา 13.00 น.      – ลงทะเบียนออนไลน์

                               

– พระกิตติสารสุธี รองอธิการบดี ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมกล่าวถึงความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา
พระครูพิศิษฏ์ธรรมนิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ (รก.) กล่าวถวายรายงานความเป็นมาของกิจกรรม ต่อประธานในพิธี

                               – คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ นั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

ผศ.ดร.สำราญ ศรีคำมูล ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่เป็นไวยาวัจกร

                              – เป็นเสร็จพิธี
– ผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์ และรับเกียรติบัตรออนไลน์

-บรรยากาศกิจกรรมออนไลน์