กำหนดการ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
วันที่ 11  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

**********************************

เวลา 10.00-12.00 น. (กิจกรรมภายในสถานที่)    

ผศ.ดร.สำราญ  ศรีคำมูล ผู้ช่วยอธิการบดี ถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน –  พุ่มทอง) อ่านคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล
– ลงนามถวายพระพรชัยมงคล

เวลา 13.00 น. (กิจกรรมออนไลน์)              
– ลงทะเบียนออนไลน์
พระกิตติสารสุธี รองอธิการบดี ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
พระครูพิศิษฏ์ธรรมนิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ(รก.) กล่าวถวายรายงานความเป็นมาของกิจกรรมต่อประธานในพิธี
– ประธานในพิธี สวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคล
– เป็นเสร็จพิธี

หมายเหตุ :  บุคลากรคฤหัสถ์และนักศึกษา แต่งกายเสื้อโทนฟ้า
               *** กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม***ขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรม