เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการ “การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563” ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00-16.30 น. โดยมีผู้เข้าร่วมตรวจประเมินทั้งสิ้น 27 รูป/คน

มีคณะกรรมการตรวจประเมินดังนี้
1. รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง ประธานกรรมการ
2. นายศักดา กาญจนวนาวัลย์ กรรมการ
3. พระมหามฆวินทร์ ปริสุตฺตโม, ผศ.ดร. กรรมการและเลขานุการ
4. นายสนิท วงปล้อมหิรัญ ผู้ช่วยเลขานุการ
5. นางสาวเบญจวรรณ อู่อรุณ ผู้ประสานงาน

ภาพบรรยากาศการประเมิน