เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย นำโดย พระกิตติสารสุธี รองอธิการบดี, พระมหาโชควรรธน์ อาภากโร ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต, ผศ.ดร.สำราญ ศรีคำมูล ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ป้องกันในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อสนองพระดำริ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งได้ดำเนินการมอบตั้งแต่วันที่ 26-31 สิงหาคม 2564 แก่หน่วยงาน ดังต่อไปนี้

1.สถานพยาบาลมูลนิธิสิรินธร ในวัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
2.โรงพยาบาลวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
3.โรงพยาบาลสนามเทศบาลเมืองลำตาเสา จ.พระนครศรีอยุธยา
4.กองอำนวยการศูนย์พักคอย อบต.ชะแมบ อบต.วังน้อย อบต.ข้าวงาม และอบต.วังจุฬา จ.พระนครศรีอยุธยา
5.ฌาปนสถาน วัดธรรมจริยา ต.ข้าวงาม จ.พระนครศรีอยุธยา
6.คณะสงฆ์อำเภอวังน้อย วัดศรีประชา จ.พระนครศรีอยุธยา
7.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ จ.พระนครศรีอยุธยา
8.โรงพยาบาลหนองแค จ.สระบุรี
9.โรงพยาบาลสนาม อบจ.ปราจีนบุรีประชารักษ์ จ.ปราจีนบุรี
10.โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี