เมื่อวันที่ 18กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) ร่วมกับ ป.ป.ช. จัดโครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ครั้งที่ 1ผ่านระบบออนไลน์ (Application Zoom) มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารเนื้อหาหนังสือหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนากับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และชี้แจงแนวทางการนำหนังสือหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนากับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการเผยแพร่ แก่พุทธศาสนิกชนและบุคคลทั่วไป ซึ่งจะจัดการประชุมทั้งหมด 4ภูมิภาคทั่วประเทศ ดังนี้

  • ครั้งที่ 1(ภาคกลาง) วันที่ 18กันยายน เวลา 12.00น. ดำเนินการโดย มมร (ส่วนกลาง) ร่วมกับวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย และวิทยาเขตสิริธรราชวิทยาลัย
  • ครั้งที่ 2(ภาคเหนือ) วันที่ 22กันยายน เวลา 12.00น. ดำเนินการโดย มมร วิทยาเขตล้านนา ร่วมกับวิทยาเขตร้อยเอ็ด และมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย
  • ครั้งที่ 3(ภาคใต้) วันที่ 24กันยายน เวลา 12.00น. ดำเนินการโดย มมร วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ร่วมกับวิทยาเขตศรีล้านช้าง
  • และ ครั้งที่ 4(ภาคอีสาน) วันที่ 26กันยายนเวลา 12.00น. ดำเนินการโดย มมร วิทยาเขตอีสาน ร่วมกับ วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

โดยตั้งเป้าหมายว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า 20,000รูป/คน และผู้ที่เข้าร่วมรับฟังจะได้รับวุฒิบัตรจาก มมร และ สำนักงาน ป.ป.ช. โดยในวันนี้เป็นครั้งที่ 1มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม ประกอบด้วย ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานใน มมร ผู้ประสานงานพระสอนศีลธรรม พระวิทยากร และประชาชนที่สนใจ ทั่วประเทศ จำนวนมากกว่า 12,000รูป/คน

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์
พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดี

​          การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก พล.ต.อ. วัชรพล  ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมี นายอนันต์  ทรัพย์วารี รองอธิการบดี มมร กล่าวรายงาน ต่อจากนั้นเป็นการกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน โดย พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดี มมร ต่อจากนั้นเป็นการปาฐกถาพิเศษเรื่องการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษากับการเผยแผ่ โดยเจ้าประคุณสมเด็จ พระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม และอุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

     

ต่อจากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง“รวมพลัง บ-ว-ร ประยุกต์หลักธรรมในพระพุทธศาสนาต่อต้านการทุจริต” โดย พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคมราชบัณฑิต และประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทำรายละเอียดในการดำเนินงาน  ของคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยใช้กลไกทางพระพุทธศาสนา

     

ในเวลาต่อมาเป็นการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education” โดย พระกิตติสารสุธี  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย และ รศ.ดร. มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินการเสวนาโดย พระครูปลัดกวีวัฒน์, ดร. อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์

       จากนั้นได้มีการสรุปกิจกรรม พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อเป็นแนวทางพัฒนากระบวนการคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม โดย พระมหาฉัตรชัย  สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มมร และนายอุทิศ  บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเปิดโอกาส ให้ผู้เข้าร่วมได้แสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งการตอบข้อซักถาม

      จากนั้นเป็นการกล่าวปิดโครงการครั้งที่ 1และนำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย โดย พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.mbu.ac.th