เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิต แด่ พระมหาโชควรรธน์ อาภากโร ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอประจันตคาม-ศรีมหาโพธิ-ศรีมโหสถ(ธรรมยุต) และพระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม,ดร. ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นทางพระพุทธศาสนา จำนวน 4 รางวัล จากวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ
วิทยาเขตได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยและทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนา จึงถือโอกาสจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.30 -13.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร80ปีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์

พระกิตติสารสุธี รองอธิการบดี
พระมหาโชควรรธน์ อาภากโร ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต
พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม,ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม