วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร. รองอธิการบดี ด้านวิจัยและนวัตกรรม, รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยญาณสังวร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย มมร ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินการ “วารสารนิสิตวัง” ซึ่งเป็นวารสารประจำส่วนงานวิทยาเขต ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน TCI โดยการประชุมจัดทำวารสารครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 เพื่อกำกับติดตามให้งานวารสารดำเนินไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย