เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาวารสารนิสิตวัง เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน TCI โดยทางวิทเขตฯ ได้นิมนต์ พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร. รองอธิการดี ด้านวิจัยและนวัตกรรม, รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยญาณสังวร เป็นวิทยากรนำการสัมมนาดังกล่าว ทั้งนี้ การสัมมนาได้รับความร่วมมือจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานวารสารของวิทยาเขตเป็นอย่างดี โดยการมอบหมายของ พระกิตติสารสุธี รองอธิการบดี วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ผศ.ดร.สำราญ ศรีคำมูล ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย และผู้อำนวยการทั้ง 3 สำนัก