เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย โดย คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการการสอนภาษาอังกฤษ จัดอบรมสัมมนาในโครงการเสริมสร้างทักษะการใช้โปรแกรมสถิติทางการวิจัย วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 07.00-16.30 น. ณ ห้องเรียนรวมอาคาร80ปีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์

พระกิตติสารสุธี รองอธิการบดี ประธานในพิธีเปิด