เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการประเพณีสงกรานต์ วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ อาคาร 80 ปี สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ โดยเปิดโอกาสให้บุคลากร ได้สรงน้ำพระ ตั้งแต่วันที่ 4 -12 เมษายน 2565