เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 12.30 น. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม เสริมสร้างคนดี “ค่าของแผ่นดิน” รางวัล “พระธรรมจักร” พุทธศักราช 2565 โดย พุทธธรรมสภา น้อมถวายมุทิตาสักการะ พระครูพิศิษฏ์ธรรมนิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ (รก.) อาจารย์ประจำหลักสูตรคณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัลเกียรติคุณสาขา ด้านการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมดีเด่น