เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรม “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565” ณ ห้องประชุมใหญ่อาคาร 80 ปี สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป

เครดิตภาพ: งานกิจการนักศึกษา