เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรม”เตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565″ ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2565 โดยจัดในรูปแบบ Onsite และ Online