ขอเชิญร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง พระมหาสมณานุสรณ์ : รัฐบาลและองค์การยูเนสโกร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

ขอเชิญร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง พระมหาสมณานุสรณ์ : รัฐบาลและองค์การยูเนสโกร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส