การพัฒนาชุมชนเชิงพุทธแบบบูรณาการขององค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดย อาทิตย์ ชูชัย ,สอาด ภูนาสรณ์, ทองคำ เกษจันทร์, พระครูวรจิตตานุรักษ์ และ พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม