โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปGE และกลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา​ BU​ พ.ศ.2566

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปGE และกลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา​ BU​ พ.ศ.2566