เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดโครงการ”อบรมเชิงปฎิบัติการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปGE และกลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา​ BU​ พ.ศ.2566 ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาแห่งชาติ” ระหว่างวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ จ.กรุงเทพมหานคร โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.สำราญ ศรีคำมูล อ.สนิท วงปล้อมหิรัญ และคณะสังคมศาสตร์ อ.อาทิตย์ ชูชัย เข้าร่วมโครงการดังกล่าว