การออกนิเทศการฝึกภาคสนาม ห้องเรียน ข จังหวัดปราจีนบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 18-25 กันยายน พ.ศ.2566

การออกนิเทศการฝึกภาคสนาม ห้องเรียน ข จังหวัดปราจีนบุรีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 18-25 กันยายน พ.ศ.2566