เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการปกครอง ออกนิเทศการฝึกภาคสนามของนักศึกษา ห้องเรียน ข จังหวัดปราจีนบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 18-25 กันยายน 2566