เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรม “โครงการพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์” ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคาร 80 ปีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เวลา 08.30-16.30 น. ซึ่งดำเนินโครงการโดย ผศ.ดร. สำราญ ศรีคำมูล มีกิจกรรมสำคัญตามลำดับดังนี้

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

ดร.มนัสวี ศรีนนท์ หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

-บรรยายเรื่อง “การทำสื่อและพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์” โดย ดร.มนัสวี ศรีนนท์ หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล (ภาคเช้า-บ่าย)

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565

พระครูธรรมาภิสมัย, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

-บรรยายเรื่อง “สื่อการประชาสัมพันธ์ที่ดีที่สุด” โดย พระครูธรรมาภิสมัย, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน และคณะ
-กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ โดย ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี และปริญญาโท