เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียน ข. เข้าสอบธรรมศึกษา ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป ชั้นตรี โท เอก ณ สนามสอบธรรมสนามหลวง สนามสอบวัดป่าทรงคุณ ต.ดงพระราม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

เครดิตภาพ : ห้องเรียน ข