เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย เข้าสอบธรรมศึกษา ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป ชั้นตรี โท เอก ณ สนามสอบธรรมสนามหลวง สนามสอบวัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี พระราชวัชราภรณ์ เจ้าอาวาส เจ้าคณะภาค 1-2-3 (ธ) เป็นประธานในพิธีเปิด

พระราชวัชราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง, เจ้าคณะภาค 1-2-3 (ธ)

เครดิตภาพ : คมศร สินทร