เมื่อวันที่ 12 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2566
ณ ศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.สระบุรี ระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2566 ดังนี้

12 พฤษภาคม 2566

-พิธีเปิดโดย พระกิตติสารสุธี รองอธิการบดี


-กล่าวรายงาน โดย พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ, ดร.

-บรรยายเรื่อง เตรียมความพร้อมเบื้องต้นและการจัดการเรียนสถานการณ์โรงเรียนในปัจจุบัน
โดย ผศ.ดร.สำราญ ศรีคำมูล ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

-บรรยาย เรื่อง ทักษะการสอนพระพุทธศาสนาในรูปแบบสมัยใหม่
โดย พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ, ดร. อาจารย์ประจำ คณะศาสนาและปรัชญา

-กิจกรรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม “การเสริมสร้างรูปแบบนันทนาการสำหรับการสอนในชั้นเรียน” โดย อาจารย์ธวัชชัย ชำนิ
ผู้ช่วยผู้ตรวจการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติและคณะ

-บรรยายเรื่อง การใช้ระบบฐานข้อมูล พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (รูปแบบใหม่และเก่า) โดย พระสุธารักษ์ ธมฺมารกฺโข

13 พฤษภาคม 2566

-บรรยายเรื่อง เสริมทักษะเพิ่มองค์ความรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
โดย พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

-บรรยายเรื่อง การพัฒนาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ยุคปัจจุบัน
โดย พระครูปลัดสุวัฒนสัจจคุณ, ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

-บรรยายเรื่อง แนวทางปฏิบัติของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วข.มวก. โดย พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ, ดร. อาจารย์ประจำ คณะศาสนาและปรัชญา