เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการต้านภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมอาคาร 80 ปีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เวลา 08.30-16.30 น. ซึ่งโครงการนี้รับผิดชอบโดย ผศ.ดร.สำราญ ศรีคำมูล มีกำหนดการตามลำดับดังนี้

วันที่ 26 มิถุนายน 2566

พระกิตติสารสุธี รองอธิการบดี ประธานในพิธีเปิด

วันที่ 27 มิถุนายน 2566