เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันอาสาฬหบูชา ณ หน้าอาคาร 80 ปีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ และพระอุโสถวัดชูจิตธรรมาราม เวลา 08.00-10.00 น. มีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 50 รูป/คน มีกิจกรรมตามลำดับดังนี้

ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 9 รูป

พระกิตติสารสุธี รองอธิการบดี ประธานในพิธี จุดธูปเทียน  บูชาพระรัตนตรัย

พระมหาไพจิตร  อุตฺตมธมฺโม,ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ (รก.)กล่าวรายงาน

– ประธานในพิธี กล่าวถึงความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา


– คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
– คณะผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ร่วมถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ณ วัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง  ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา