เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการภาษาอังกฤษเพื่อชุมชน ” English Skills in the 21st Century Development Program” สำหรับชุมชน นักศึกษา และศิษย์เก่า ภายในวัดชูจิตธรรมาราม(พระอารามหลวง) ณ อาคาร 80 ปี สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ห้องเรียน 203 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป มีกำหนดการตามลำดับดังนี้

-พิธีเปิด โดย พระครูวิภัชธรรมวิจิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์