เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จัดงานประเพณีวันลอยกระทง ณ บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถ วัดชูจิตธรรมาราม พระอาราม หลวง ตั้งแต่เวลา 16.00-18.30 น. รับผิดชอบการจัดกิจกรรมโดย พระมหาทศพร สุมุทุโก หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา เป็นผู้ดำเนินงาน

พระครูสุภัทรสีลโสภณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด

บรรยากาศในงาน