เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2566 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จัดพิธีซ้อมย่อยรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2566 ณ อาคาร 80 ปีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ โดยมี พระครูสภัทรสีลโสภณ,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ เป็นประธานในพิธี มีบัณฑิตเข้าร่วมฝึกซ้อม จำนวน 42 รูป/คน

พระครูสุภัทรสีลโสภณ, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ ประธานในพิธี

ภาพบรรยากาศในช่วงบ่าย

ภาพบรรยากาศในช่วงเช้า โดยมี พระมหาทศพร สุมุทุโก หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา ฝึกซ้อมย่อยก่อนการซ้อมย่อยจริงในช่วงบ่าย

พระมหาทศพร สุมุทุโก หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา

ผศ.ดร. สำราญ ศรีคำมูล ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่เบิกรายชื่อบัณฑิต