เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จัดอบรม “โครงการอาสาพัฒนาพระนักเผยแผ่” ณ ห้องประชุมศาลาประสานใจ วัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง เวลา 07.30-16.30 น. ซึ่งโครงการนี้รับผิดชอบโดย นางสาว อุไร เรืองดาว มีผู้เข้าร่วมโครงการ 189 รูป/คน กำหนดการที่สำคัญตามลำดับดังนี้

ภาคเช้า

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 080367-80-1024x684.jpg

พระกิตติสารสุธี,ดร. รองอธิการบดี ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชา พระรัตนตรัย

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 080367-3-1024x684.jpg

พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม,ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ กล่าวถวายรายงานความเป็นมาของโครงการต่อประธานในพิธี

บรรยาย เรื่อง “ใส่ใจ ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ปลุกเสกตน พบมรรควิธี” โดย พระอาจารย์ทวีวัฒน์ จารุวณฺโณ (พระอาจารย์ต้น ธรรมนาวา)

ภาพหมู่ผู้เข้าร่วมโครงการ

ภาคบ่าย

บรรยาย เรื่อง“เทคนิคการเป็นพระวิทยากรเผยแพร่หลักธรรมสู่สังคมยุคปัจจุบัน” โดย คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ)

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 080367-7-1024x683.jpg

บรรยาย เรื่อง “ทักษะการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างศาสนทายาท” โดย คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ)

บรรยากาศในภาพรวม