เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย นำโดย ผศ.ดร. สำราญ ศรีคำมูล อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และ พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้นิเทศนักศึกษาสังเกตการสอน ณ โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา