เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียน ข. จังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรม “จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” บริเวณด้านหน้าอาคารพระราชปราจีนมุนีและอาคารสมเด็จพระสังฆราช ในเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป โดยมี พระมหาโชควรรธน์ อาภากโร ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต และคณาจารย์ประจำห้องเรียน ข. เป็นผู้กำกับดูแล คอยเอื้ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาจิตอาสาที่ร่วมบำเพ็ญประโยชน์