งานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

เกียรติบัตร

ชื่อโครงการวันเดือนปีสถานที่เกียรติบัตร
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรม ประจำปี 256612-13 พฤษภาคม 2566โรงแรมศุภาลัย จังหวัดสระบุรีพระสอนเดิมพระสอนใหม่