เดือน: <span>สิงหาคม 2565</span>

โครงการบูรณาการพระสอนศีลธรรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ต้านทุจริตด้วยจิตพอเพียงตามแนววิถีพุทธ (ต่อยอด phase 2) สำหรับพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

วันเสาร์ที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เว …