โครงการบูรณาการพระสอนศีลธรรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ต้านทุจริตด้วยจิตพอเพียงตามแนววิถีพุทธ (ต่อยอด phase 2) สำหรับพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

โครงการบูรณาการพระสอนศีลธรรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ต้านทุจริตด้วยจิตพอเพียงตามแนววิถีพุทธ (ต่อยอด phase 2) สำหรับพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

วันเสาร์ที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดการอบรม

พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์,ดร. รองอธิการบดี  กล่าวบูชาพระรัตนตรัยและประธานกล่าวเปิด

 – พระกิตติสารสุธี รองอธิการบดี วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวรายงาน

เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ความร่วมมือการขับเคลื่อนหลักธรรมคำสอนใน

พระพุทธศาสนากับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏ ราชวิทยาลัยกับสำนักงาน ป...

โดย พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์,ดร. รองอธิการบดี

เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๑.๓๐ น. บรรยายพิเศษ เรื่อง Strong Model สู่การขับเคลื่อนหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา

กับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

 โดย รศ.ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช.

เวลา ๑๑.๓๐ น. – ๑๒.๓๐ น. ฉันเพล/รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๒.๓๐ น. – ๑๔.๐๐ น. บรรยายพิเศษ เรื่อง การขับเคลื่อนหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา

กับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

โดย พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

เวลา ๑๔.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. บรรยาย เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนหลักธรรมคำสอน

ในพระพุทธศาสนากับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โดย นายขวัญตระกูล บุทธิจักร

รองผู้อำนวยการสำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เวลา ๑๖.๓๐ น. พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์,ดร. รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กล่าวปิดโครงการ 

*ผศ.ดร.สำราญ ศรีคำมูล พิธีกรดำเนินรายการ*

ภาพกิจกรรมโครงการฯ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *