เดือน: <span>พฤษภาคม 2566</span>

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย …

ป้องกัน: หนังสือ : ขอความอนุเคราะห์ส่งพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เข้าปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖

ไม่มีคำเกริ่นนำเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ถูกป้องกัน

Featured

เรื่องชี้แจ้งเหตุผล ไม่ได้เข้าอบรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๖

กรณีพระสอนฯ มมร. มวก. (พระสอนเดิม) ไม่ได้เข้าอบรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๖

ให้ดำเนินการตามรายละเอียดเอกสารมรายแนบไว้พร้อมนี้

กำหนดส่ง : ก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2566

ที่อยู่จัดส่ง : งานพระสอนฯ มมร. มวก.

57 หมู่ 1 ต.สนับทึบ อ.วังน้อย

จ.พระนครศรีอยุธยา 13710

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 092 954 0560

กำหนดการโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๖