ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖

ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖