โครงการปฏิบัติธรรมอบรมกรรมฐานเพื่อถวายเป็นพระกุศล แด่เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 96 พรรษา (วันที่ 4 กันยายน 2566)

โครงการปฏิบัติธรรมอบรมกรรมฐานเพื่อถวายเป็นพระกุศล แด่เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 96 พรรษา (วันที่ 4 กันยายน 2566)

ประชุมคณะผู้บริหาร บุคลากร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และบุคลากรวิทยาเขต

ประชุมคณะผู้บริหาร บุคลากร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และบุคลากรวิทยาเขต