เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการปฏิบัติธรรมอบรมกรรมฐานเพื่อถวายเป็นพระกุศล แด่เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 96 พรรษา ณ พระอุโบสถ วัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี พระเดชพระคุณ พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิด

ในการนี้ พระเดชพระคุณ พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดี เมตตาให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ ศรีคำมูล ผู้ช่วยอธิการบดี, นายธีรเมธ เทพวิชัยศิลปกุล นายอำเภอวังน้อย, นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, นางสาวทิพย์วรรณ คงแสงภักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ และนายยงยศ นาคดี นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย เข้าถวายสักการะ จากนั้น พระกิตติสารสุธี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวถวายรายงาน

เมื่อพระเดชพระคุณอธิการบดีกล่าวปาฐกถาพิเศษเสร็จแล้วได้เมตตามอบให้ พระครูปลัดสุวัฒนสัจจคุณ, ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ด้านสื่อสารองค์กรและบริการวิชาการ บรรยายสรุปกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราช จากนั้นได้ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 96 พรรษา ในกิจกรรมครั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ของวิทยาเขต พร้อมทั้งหน่วยงานราชการ สถาบันต่าง ๆ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมจำนวนกว่า 300 รูป/คน

พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิด

ช่วงเย็น เวลา 18.00-20.00 น.
บรรยายธรรม เรื่อง “กิจเบื้องต้นของกำรเจริญกรรมฐำน”โดย พระครูโอภาสวุฒิกร (หลวงพ่อโสภณ โอภาโส) เจ้าอาวาสวัดบึงลัฏฐิวัน จ.พระนครศรีอยุธยา