เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย นำโดย พระมหาโชควรรธน์ อาภากโร และ อาจารย์ ชาญพัฒน์ ขำขัน ออกแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 และโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดแจ้ง จ.ปราจีนบุรี